8/29/2016

St.territory


As much as  I do care about skincare, I never really understood the haircare hype. Over 10 years I trust the same hairdresser, my dear Martin, occasionally we experiment with style or a bit of colour. I picked shampoos as they came, and I just took it as given that you are never completely happy with the hair you got from mother nature. Curly women want straight hair, women with straight hair want waves and women with little hair (like moms after giving birth) want any hair, and so on. I have heard about washing your hair only with water, and it rather scared me, and I never trusted hair soaps.
Until I noticed that the multitalented editor, stylist and make-up artist Martina started giving haircuts and a bit later on producing her own hair soaps, named after her frenchie, Stánička.
She has quickly gained a fan based, created her own brand St.territory, and since to me she is totally inspirational woman, I wanted to know more. So while in Prague recently, I got an appointment for a cut and a consultation and while there, I couldn't help but take pictures of her stylish flat salon.
I left with a no brainer, easy cut, two Stáničkas (a lavender one and a coffee one), an instant feeling of stronger hair and a determination to try a "no poo" hair care.

Priznávam, tak, ako si celkom fičím na pleťovej kozmetike, vlasy som nikdy extra neriešila. Už 10 rokov sa mi o ne stará môj zlatý kaderník Martin, občas zaexperimentujeme, či už s farbou alebo strihom, šampóny som používala ako prišli, brala som ako danú vec, že človek asi nikdy nie je spokojný s tým, aké vlasy mu príroda nadelila. Kučeravé ženy chcú rovné vlasy, tie s rovnými vlnité, tie s málo vlasmi (ako matky po pôrode) chcú vlasy akékoľvek, dokola. O metóde mytia vlasov iba vodou som počula, skôr ma vydesila, a mydlovým šampónom som nejak neverila.
Až kým som si nevšimla, že Martina, multitalentovaná novinárka, stylistka, vizážistka, najprv začala strihať a potom aj vyrábať vlastné mydlá na vlasy, pomenované podľa frenchie buldoga Stáničky. Veľmi rýchlo získala fanúšikovskú základňu a postavila značku St.territory. A keďže ju považujem za mega inšpiratívnu, začalo ma to zaujímať. Pri nedávnej návšteve Prahy som sa k nej objednala na strih a konzultáciu, a keď už som tam bola, nedalo mi jej príjemné bytové kaderníctvo nezvečniť. 
Odchádzala som s ľahkým strihom, dvomi Stáničkami, levandulovou a kávovou, okamžitým pocitom pevnejších vlasov a odhodlaním vyskúšať "no poo" spôsob starostlivosti o vlasy.It's been a few washes already, and my feeling of stronger hair continues, with less hair falling out. Oh, and you can see the final cut on my Instagram.

Už to bolo pár umytí a môj pocit silnejších vlasov je stále rovnaký, dokonca sa takmer zastavilo vypadávanie vlasov. Oh, a finálny strih môžete vidieť na mojom Instagrame, tu.

8/24/2016

Paulina, Bratislava


Recently I met up with Paulina, who was back home from Stockholm for a few days. It's been a year and a half since we met the last time - Pauli was a student of Fashion back then, working while studying and learning the ropes of the business. Today she is Head of Sales at the hip young Swedish label Ann-Sofie Back, which is kick ass! I am so happy for/with her.
And as she is a creative soul herself, here she is wearing a top she made from a men's shirt (love the superlong sleaves) and trousers by the label she works for.

Nedávno som sa stretla s Paulínou, ktorá bola na pár dní doma zo Štokholmu. Rozprávali sme sa po roku a pol od nášho posledného stretnutia - vtedy bola Pauli študentkou módy a popri škole pracovala a učila sa v praxi, o čom je biznis módy. Dnes je šéfkou predaja v mladej, hip švédskej značke Ann-Sofie Back, čo je super úspech, a ja sa teším s ňou.
A keďže ona je kreatívna duša, tu má na sebe top, ktorý si vyrobila z pánskej košele (tie megadlhé rukávy sú mega) a nohavice od značky, pre ktorú pracuje.8/15/2016

Blue, Bratislava


Met this cute couple some time ago at Medická gardens and I realized how wonderful it is how motherhood is such an individual thing, it comes in all forms, colours and styles. And because all moms surely from time to time feel under (even well meant) pressure how to do things, and each mom has to find her own path, form, colour and style, so high five to all moms!
Here I love their matching blue tone and the little boy, Ľuboško's kimono, brought straight from Japan. I am so going on a hunt for kimonos for littleM!

Tento milý pár som stretla nedávno v Medickej, a aj vďaka nim som si uvedomila aké je super, že materstvo je taká individuálna vec, prejavujúca sa v rôznych formách, farbách, štýloch. A vzhľadom na to, že sa každá mama určite z času na čas cíti pod tlakom (hoci aj dobre mysleným) okolia, ako treba veci robiť, a každá si prejde svojou cestou, kým nájde svoju formu, farbu, štýl, horná päťka všetkým mamám! 
Tu ma baví tá krásna modrá harmónia a parádne kimono Ľuboška priamo z Japonska. 3,2,1, idem hľadať kimoná pre malúM!

7/13/2016

Stylish moms of Bratislava: Renáta

Renáta (47), mom of Mišo (25) and Max (13)

I am so happy that after all the beautiful, wonderful, mostly new moms and cute kiddos, I can welcome in this series the cheerfully stylish mom and artist, Renáta Ormandíková. And that I was able to photograph her with one of her sons, the visual and musical artist, Mišo. I guess it doesn't matter how long or in what times you are a mom, it is still a ride.

Som šťastná, že po všetkých krásnych, inšpiratívnych a väčšinou nových mamách a milených deťoch, môžem v tejto sérii prívítať hravo štýlovú šperkárku Renátu Ormandíkovú. A že sme sa pri fotení stretli aj s jedným jej synom, výtvarníkom a hudobníkom Mišom. Asi nezáleží na tom ako dlho a v akej dobe ste mamou, stále je to zážitková jazda. Nech sa ľúbi.
How did motherhood influence your wardrobe?
I think that every woman, mother, goes through a few styles in her life, of course unless she is a radical hippie or punk girl, and her style doesn't change with year, she just lives it. My world of personal style evolved with my life periods. At art school I was more laid back and flowy - long shirts, cardigans. At university I had my first child, Mišo, and my student wardrobe was put together form second hand pieces and my own creations, I was trying to be an original mom with an original child - poor guy was a bit overly knitted. I even knitted him a hat that long hair sewn on it, so in the stroller there was a very hairy baby laying.
But probably the main factor in my style evolution is age. I would not wear some of the things I did a few years ago and they seemed to be fine. Probably embarrassment is the measuring value, so I try not to embarrass my sons.

Ako ovyplvnilo materstvo tvoj šatník?
Myslím si, že každá žena-matka si vo svojom živote prejde rôzymi štýlmi, samozrejme ak nie je radikálna hipisáčka alebo punkerka, ktorej štýl sa rokmi nemení a ide si v tom. Môj svet obliekania sa tiež vyvíjal obdobiami v živote. Na ŠUPke som bola viac rozviata - dlhé sukne, svetre. Na vysokej prišlo prvé dieťa, Mišo, a študentský šatník som si vytvárala z kúskov zo sekáčov a vlastnej tvroby, snažila som sa byť originálna matka s originálnym dieťaťom - chudák bol troška vyštrikovaný. Dokonca som mu urobila čapicu, na ktorej boli našité dlhé vlasy, čiže v kočíku ležalo hrozne vlasaté bábätko. Myslím si ale, že hlavnú úlohu v štýle zohráva u mňa vek. Teraz by som si na seba neobliekla veci, ktoré sa mi pred rokmi zdali byť v pohode. Teda trápnosť je asi u mňa to merítko, nech sa za mňa synovia nehanbia.


What's your advice/secret tip for other moms?
Right now, my second son, Max, is hitting puberty (and does not take photos). We'll see how it goes, his wardrobe is mainly comfy: sweats and T-shirts. When my boys were little, there weren't so many brands to choose from. I envy all moms now that can dress up their kids and buy fancy products. Our family is not very much after brands, but I love COS. It is minimalist, so my crazy-kitschy jewellery and accessories Krása vesmírna go well with it.
My favorite shoes are Trippen - they are a bit strange in shape and heel and I like them a lot. Oh and for my son Mišo, or rather his musical alter ego Prezident Lourajder, I have crocheted a few masks in which he performs - he has a summer and winter type too. If someone needs to hide their identity, I am so ready.

Nejaká nevyhnutnosť/tajný tip pre iné mamy?
Momentálne má môj druhý syn, Max, prichádzajúcu pubertu (a nefotí sa). Uvidíme ako ju zvládneme, oblečenie pre neho je hlavne mäkké - tepláky a tričká. Keď boli moji chlapci malinký, nebol taký výber a značky, ako teraz. Závidím všetkým mamám ako môžu parádiť deti a používať úžasné produkty. Naša rodina nie je moc na značky, ale ja milujem COS. Je to minimalistický dizajn, ku ktorému sa pekne hodia moje divo-gýčové šperky z Krásy vesmírnej
Topánky napríklad nosím Trippen - sú divné či už strihom alebo opätkom a mám ich veľmi rada. Ozaj, a pre syna Miša, respektíve jeho hudobné alter ego, Prezidenta Lourajdera, som vyháčkovala niekoľko kukiel, v ktorých vystupuje - má zimný aj letný model. Ak by niekto potreboval schovať svoju tvár a identitu, som pripravená.


What's your inspiration?
Well, that's hard to define, in my work I am fine with my own fantasy and rich inner world. Colourful, playful, non-conventional, ironic. When getting dressed, it is always about my current mood, though it looks like it is always black since my wardrobe is almost only black.
I have always felt that my inspiration to change things came after being in Paris. We go there a lot and the lightness and creativity that you see on the streets opens my eyes, I love to sit in a cafe and people-watch, it's one big catwalk. I have never been the one crazy after trends, fashion is a part of my life... but here I sit still and admire. If I was rich, thin as a stick and young, all of that would end up in my wardrobe.

Kde nachádzaš inšpiráciu?
To je ťažké zadefinovať, pri mojej práci si vystačím s fantáziou a bohatým vnútorným svetom. Farebným, hravým, nekonvenčným, ironickým. Pri obliekaní je to na mojej nálade, ale vyzerá to, že nálada je stále čierna, lebo môj šatník je skoro celý čierny. Vždy som ale mala pocit, že ma inšpiruje k zmene cesta do Paríža. Často tam chodíme a tá ľahkosť a kreativita chodiaca ulicami mesta mi otvára oči, milujem sedieť v kaviarni a kochať sa ľuďmi, čo chodia okolo, je to veľká módna prehliadka. Ja som sa nikdy moc neriadila trendami, módu vnímam ako súčasť môjho života... ticho sledujem a obdivujem. Keby som bola bohatá, chudá ako trieska a mladá, všetko by som mala v šatníku.

Renáta is wearing: COS top and cardigan, Stefanel trousers, Trippen shoes, Prada glasses, Krása vesmírna necklace. The scooter is Florenz and the pimped helmet from Kunsthistorische Museum shop.

7/05/2016

Summer weekend, Bratislava


This seems like the perfect summer weekend outfit - when you start with a late brunch, go for a swim, lounge in a cafe/bookshop or park, meet friends for drinks and end the night at a concert/in a club. Well, I don't know if this was Janka's plan, I only caught her at the brunch part, but the comfortable and sexy combination of shorts, body, backpack and hairband would easily do the part.

Toto mi príde ako dokonalé kombo na letný víkend: začnete neskorým brunchom, zbehnete si zaplávať, vyložíte si nohy v kaviarni/kníhkupectve alebo parku, stretnete sa s priateľmi na drink a deň zakončíte na koncerte/v klube. Janku som stretla počas sobotných neskorých raňajok, tak neviem ako jej deň vyzeral ďalej, ale pohodlná a zvodná kombinácia šortiek, bodyčka, batohu a šatky vo vlasoch by taký deň hravo zvládla.

6/29/2016

Stylish moms of Bratislava: Soňa

Soňa (38), mom of Lorianna (3,5)

I remember admiring Soňa for the first time at a friends wedding (in a Rick Owens bluish dress. Yes, we have asked her) and immediately falling in love with her style. She is one of those women easily combining chic, boho, ethno (and local designers like Marcel Holubec or Martin Hrča), all held together by her personal aesthetics. And I love how she is transitioning that same feeling and sense to her adorable daughter, Lori. You can just feel the New York influence there.
When not travelling the world, you can run into her at Kava.Bar coffee place that she co-owns. This is where we have met too, and I am so happy I can share her thoughts and inspirations with you!

Pamätám si, že prvý raz som obdivovala Soňu (a jej tuším modrasté šaty od Ricka Owensa. Áno, boli sme sa spýtať) na svadbe známych, a hneď som sa do jej štýlu zamilovala. Je jednou z tých žien, ktoré s ľahkosťou a nadhľadom kombinujú chic, boho, etno a zdanlivo nekombinovateľné kúsky (a do toho aj lokálnych dizajnérov ako sú Marcel Holubec a Martin Hrča), a všetko to drží dokopy ich osobná estetika a cit. Tá ma na Soni neskutočné baví, ako aj to, že ju teraz prenáša na svoju dcéru Lori. A až sem cítiť vplyv života v New Yorku. 
Ak práve necestuje po svete, naraziť na ňu môžete v kaviarni Káva.Bar, ktorý spoluvlastní a pri ktorom sme sa aj my stretli. Som rada, že vám môžem sprostredkovať jej myšlienky, tipy a inšpirácie.How did motherhood influence your wardrobe?
I think nothing has changed in my wardrobe significantly, even while pregnant, I wore most of my regular clothes. I have probably bought a few pregnancy trousers, that's all. But two changes did happen: I have stopped wearing heels and my shoes HAVE TO be comfortable. And most of my jewellery has been put aside for a longer time. Of course I am not talking about the first few months, when my only worries were big cleavage and nursing bras. In the end I went for layering and this nursing cover helped me too.

Ako ovplyvnilo materstvo tvoj šatník?
Myslím si, že nič zásadné v mojom šatníku sa nezmenilo, dokonca aj v tehotenstve som nosila väčšinu mojich vecí. Tuším reálne som si kúpila pár tehotenských nohavíc, a to je všetko. Ale predsa sú tam dve zmeny: prestala som nosiť opätky a moje topánky musia byť nekompromisne pohodlné. No a väčšina mojich šperkov bola na dlhšie obdobie odložených. Samozrejme nehovorím o prvých pár mesiacoch, keď som naozaj riešila iba veľké výstrihy a dojčiace podprsenky, ale to som sa potom vynašla tak, že som nosila viacero vrstiev oblečenia a celkom mi bodla aj dojčiaca šatka na zakrytie.What's your advice/secret tip for other moms?
I think that every mom has a lot of inner wisdom, so my biggest advice is to listen to one's instinct and trust oneself and one's child. Even more so in a time when there are suddenly countless theories about kids and how to raise them. And just be present at every moment. Also, even when there is no time for anything, you shouldn't forget about yourself and find time for massage, facial or yoga... I would warmly recommend that to every mom, I know I appreciated it.
Regarding shopping, because we travel so much around the world, all our shopping is done there, here in Slovakia I only buy necessities and rather do other activities. I also spend a lot of time in Vienna, where I have a few favorite shops that are owned by inspiring moms: Der Kleine Salon and Minimal Wien. They are small shops with a personal touch, and that's close to my heart. I don't feel good at malls or supermarkets, I always prefer to know the people I buy from, either fashion or food. In Bratislava we always check out Pán Medvedík, we are glad, that this shop is part of the Old town.
Just for inspiration, my tips for shopping in NYC: two of my favorite children shops are abc home and the kids section at Barney's. They are always a step ahead and original, so I love to brows there and go wild with my daugther's toys and books. 

Nejaká nevyhnutnosť/tajný tip pre iné mamy?
Myslím si, že každá matka má v sebe veľa vnútornej múdrosti a moja najväčšia rada je počúvať svoj inštinkt a dôverovať sebe a svojmu dieťaťu. Hlavne v dobe, keď sa s teóriami o deťoch a ich výchove roztrhlo vrece. A byť prítomná v každom okamihu. A napriek tomu, že nie je čas na nič, nezabudnúť na seba a urobiť si čas na kozmetiku, masáž alebo jogu... to by som určite naordinovala každej mame, aspoň ja som to veľmi ocenila.
Čo sa týka nakupovania, tým, že veľa chodíme po svete, všetky nákupy si vybavujem tam, na Slovensku teda kupujem iba nevyhnutnosti a radšej si užívam čas inak. Dosť času trávim vo Viedni, kde mám pár obľúbených obchodíkov, ktoré vlastnia inšpiratívne maminky: Der Kleine Salon a Minimal Wien. Sú to malé obchodíky s veľmi osobným prístupom, čo mi je srdcu blízke. Necítim sa dobre v shopping centrách ani v supermarketoch, vždy preferujem poznať osobne ľudí, od ktorých nakupujem, či už módu alebo potraviny. V Bratislave samozrejme neobídeme Pána Medvedíka, ktorému sa veľmi tešíme, že je súčasťou Starého mesta. 
Len pre inšpiráciu, tipy na nákupy v NYC: moje najobľúbenejšie detské obchody, ktoré by mi úplne postačili, sú  abc home a Barney's. Vždy sú o niečo popredu a originálne, a tak si tam ulietavam aj ja na dcériných hračkách a knižkách.


What's your inspiration?
The biggest inspiration for me is a happy child and happy parents. I love to surround myself with beauty, inspiration and individuality, and I try to raise my daughter this way. Since she has traveled quite a bit with us, I like to dress her in traditional local pieces that she herself chooses, specially if in her mind she connects them with the kids we know there. We sew dolls and clothes together, cook and bake, plant and love to jump on a train and go for a trip. Since I have studied and lived in New York, its women were and still are my big inspiration. They are action packed, make kids a part of their lives and don't make too much fuss about things. Most of the women I know, have more kids, a dog on a leash, and always put together, smiling even when living on the 4th floor without an elevator, and using the subway. They don't always have it easy.
One of those families are friends of ours, they both have their careers, two beautiful kids, raising them without any help while they are enjoying life and traveling, a passion that they combined with another of their passions, their shop. Nathalie is something like my personal shopper, with Lorianna we have got wonderful vintage pieces from her that she has found in different corners of the world.
One of our favorit relaxation spots is Coqui Coqui in Tulum, founded by the also inspiring mother Francesca Bonato. And then I like Jess Brown's dolls, she is another inspiring mom not afraid to pursue her dreams. For us luxury isn't about designer labels, but rather hand made pieces from wonderful materials. I love antiques and things that have a story to tell as well as a story of how we got to them. And the biggest inspiration is that I can enjoy all this with my beloved man and my daughter. 

Kde nachádzaš inšpiráciu?
Pre mňa je najväčšia inšpirácia šťastné dieťa a šťastní rodičia. Mám rada okolo seba krásu, inšpiráciu a individualitu, a k tomu sa snažím viesť aj moju dcéru. Keďže s nami prešla už celkom pekný kus sveta, rada ju obliekam do tradičných lokálnych vecí, ktoré si sama vyberie, najlepšie, keď si ich rovno spojí s deťmi, ktoré tam poznáme. Šijeme spolu bábiky a oblečenie, varíme a pečieme, sadíme a milujeme sadnúť na vlak a ísť na výlety. Tým, že som študovala a žila v New Yorku, newyorské ženy boli a sú pre mňa vždy veľká inšpirácia. Sú akčné, deti zaradia ako súčať ich života a z ničoho si nerobia veľkú hlavu. Väčšina žien, čo tam poznám, majú viac detí, na vodítku psa, vždy sú upravené a ešte majú aj úsmev na tvári, keď bývajú na 4. poschodí bez výťahu, používajú metro a nemajú to vôbec také ľahké.
Jedna z takých rodín sú naši známi, obaja majú svoju kariéru, dve nádherné deti, ktoré vychovávajú bez pomoci a ešte si aj užívajú život a cestujú, pričom svoje cesty spojii s ďalšou vášňou, ich obchodíkom. Nathalie je už taká moja "personal shopper", mám od nej nádherné vintage veci pre mňa aj Loriannu, ktoré mi zohnala z rôznych kútov sveta. 
Jednou z našich najkrajších destinácií na oddych je Coqui Coqui v Tulume, ktoré založila tiež pre mňa inšpiratívna mamina Francesca Bonato. Mám rada bábiky od Jess Brown, ďalšej inšpiratívnej maminy, ktoré si nebála plniť si sny. Pre nás luxus neznamenajú dizajnérske značky, ale ručne robené veci z krásnych materiálov, milujem starožitnosti a veci, ktoré majú svoj príbeh a aj cestu k ich získaniu. A najväčšia inšpirácia zo všetkých je užívať si toto všetko s mojím milovaným mužom a dcérou.
 
Soňa is wearing: Comme de Garcons trousers and shoes, Pas del calais T-shirt. 
Lorianna is wearing: Superfussy top and trousers from India, Converse sneakers, 
and they both are wearing vintage coats from the Vietnamese tribe Red Dzao.

6/23/2016

Summer stripes, Bratislava


The moment I saw this girl in her dress, it felt like I was being transported to sunny Italy like from the movies, where women are classy and chic and know what suits them. For example here, the classic shirt dress with off shoulders is perfectly enhanced by its owners beautiful neck and posture.

Keď som uvidela túto dievčinu v jej šatách, mala som zrazu pocit, že som sa premiestnila do slnečného Talianska ako z filmu, kde sú ženy klasicky krásne a šik a vedia, čo im sluší. Napríklad týmto klasickým košeľovým šatám s holými ramenami extréme sluší nádherný krk a držanie tela majiteľky.

6/20/2016

Stylish moms of Bratislava: Jaja

Jaja (35), mom of Dorota (11) and Tereza (9)

One mom that couldn't be missing from this series is Jaja, fashion blogger at LeSimple and editor-in-chief at LeMini, where she covers both fashion, lifestyle and kid's fashion. Not only does she have a minimalist style that I love, she also has a very stylish, cool family, that I love to follow and watch them (on social media of course) travel together, take the kids to the world, galleries, events and teach them about art, design, books. So the best place to meet with them one rainy afternoon was Ex Libris, the bookshop of the Slovak National Gallery, thanks for letting us take pictures there.

Jedna z mám, ktorá v tejto sérii nemôže chýbať, je Jaja, blogerka LeSimple a šéfredaktorka portálu LeMini, ktorá tak má prehľad nielen o veľkej móde, ale aj tej detskej. A okrem toho, že má krásne minimalistický štýl, ktorý mám rada, má aj veľmi štýlovú, cool rodinu, ktorú rada sledujem (na sociálnych médiách samozrejme) ako spolu cestujú, berú deti do sveta, galérií, na eventy a učia ich o umení, dizajne, knihách. A tak najlepším miestom na naše stretnutie v jedno daždivé popoludnie bolo Ex Libris, kníhkupectvo SNG, ktorému týmto ďakujeme za poskytnutie priestoru.


How did motherhood influence your wardrobe?
It was probably mostly influenced during pregnancy and the early years of motherhood. I was wearing mostly stuff I could get into and that was comfortable (I have gained 20 kg during both pregnancies, and that is tough on the wardrobe for such a short time as pregnancy is - it comes and goes). Plus, my brain was set on food and sleep, fashion wasn 't a priority. But as the kids grow, with time I have more freedom of movement - I don't have to carry them, they don't wipe their messy little hands into my clothes, don't burp, I don't have to climb everything on the playground with them or fold the stroller into a car or bus, so recently I have bought myself a pair of white trousers I haven't even thought of the last years! So now I wear anything I like and what my body and age allowe me to. Gradually I have collected many timeless, mostly minimalist pieces. And I started to value quality over quantity, it pays off in the long run. I like to shop at COS, &otherStories, Zara and the Slovak brand Buffet.

Ako ovplyvnilo materstvo tvoj šatník?
Môj šatník ovplyvnilo asi najviac obdobie tehotenstva a ranné roky materstva. Obliekala som sa prevažne do toho, do čoho som sa vmestila a čo bolo pohodlné (počas oboch tehotenstiev som pribrala 20 kg, čo je slušný nápor na šatník a na takú krátku dobu, akou tehotenstvo je - príde a odíde). Navyše som mala mozog nastavený len na jedlo a spánok, móda nemala prioritu. No časom ako deti rastú, mám viac slobody v pohybe - nemusím ich už nosiť na rukách, neobtierajú sa o mňa stále stojimi špinavými ručičkami a negrckajú kade-tade, nemusím zdolávať preliezky spolu s nimi, ani sa nadrapovať kočíkom do auta či autobusu, a tak som si nedávno zakúpila napríklad biele nohavice, na ktoré som roky z praktických dôvodov ani nepomyslela! Momentálne sa obliekam do všetkého, čo sa mi páči a čo mi vek a postava dovolia. Postupne som si do šatníka nazbierala veľa nadčasových, prevažne minimalistických kúskov. Začala som uprednostňovať kvalitu nad kvantitou, čo sa z dlhodobého hľadiska veľmi oplatí. Rada nakupujem v COS, &otherStories, Zara a slovenskú značku Buffet.What's your advice/secret tip for other moms?
Motherhood has taught me a lot, mainly about myself. Kids are my biggest mirror. If I wish them to be peaceful, I have to be peaceful first. Which doesn't always happen (and in those moments my husband likes to cry out that he has three hormones at home). Otherwise it really helps me to have a clear schedule that we can now all agree on. And our evening ritual when I read to them before sleep (right now it is Jaroslav Foglar, Jules Verne and Astrid Lindgren). These are special moments, when a chapter ends and the kids beg for more, or to these days we remember stories and fun situations from the books we read together.
Regarding fashion, I like to shop at second hand stores from time to time. I personally really love the kids' version of COS (but they have only clothes up to 8 years), the Spanish Motoreta, Little Creative Factory (sold by Alice&Alice) and Zara for kids is really amazing. The Slovak brands for kids have niece pieces, the only thing is they don't have sizes for my girls. As if kids stopped being kids at pre-school.
It is true that it quite difficult to dress girls this age. Specially Teresa has her ideas about what to wear and doesn't really let me help her. So I try to give only technical advice, so she is not cold or hot.

Nejaká nevyhnutnosť/tajný tip pre iné mamy?
Materstvo ma veľa naučilo, najmä o sebe. Deti sú totiž mojím najväčším zrkadlom. Ak si želám, aby boli deti pokojné, musím byť najprv ja v pohode. Čo sa nie vždy darí (v takýchto situáciach manžel potom rád vykrikuje, že má doma tri hormóny). Inak mi s deťmi veľmi pomáha jasný program, ktorý si už teraz vieme všetci spolu vopred dohodnúť, a náš večerný rituál, kedy im pred spaním čítam (momentálne nás najviac baví Jaroslav Foglar, Jules Verne a Astrid Lindgren). Sú to úžasné chvíle, keď končí kapitola a deti ešte prosia o pokračovanie, alebo keď dodnes spomíname na príhody a vtípky z príbehov, ktoré sme spolu čítali.
Čo sa týka oblečenia, ak mám chuť, deťom rada nakupujem v sekáčoch. Mne osobne sa veľmi páči detská verzia značky COS (žiaľ majú veľkosti len do 8 rokov), španielska Motoreta, Little Creative Factory (predáva Alice&Alice) a aj detská Zara je fakt úžasná. Slovenské značky pre deti majú pekné veci, len ma veľmi mrzí, že nemajú veľkosti pre moje dievčatá. Ako keby vek detí končil u predškolákov. Je však pravda, že obliekať dievčatá v tomto veku je zložité. Obzvlášť Tereza má jasnú predstavu o tom, čo si obliecť a len málo si odo mňa nechá poradiť. Tak sa ju snažím usmerniť aspoň technicky, aby jej nebolo zima či teplo.


What's your inspiration?
I get inspired by happy parents with happy kids, when I see them having fun together. I get inspired when I see kids playing, drawing or reading. It inspires me when kids talk together, ask a lot and plan a lot. Moms that didn't loose their dreams and plans inspire me, the ones that include kids in their lives. I get inspired when kids ask where are we going to travel next, when they look forward the trips and getting to know new countries.

Kde nachádzaš inšpiráciu?
Inšpirujú ma šťastní rodičia so šťastnými deťmi, keď je vidno, že si to spolu užívajú, inšpiruje ma, ak vidím deti hrať sa, kresliť si alebo si čítať. Inšpiruje ma, keď sa deti spolu rozprávajú, vyzvedajú a plánujú. Inšpiruje ma, ak mamy s deťmi nestratili svoje sny a plány len kvôli deťom, ale deti začlenili do svojho života. Inšpiruje ma, keď sa deti pýtajú, kam zasa pocestujeme, že sa tešia na cesty a spoznať nové krajiny.


As a bonus I have asked the girls what do they think about their mom's style:
Dorota (11): "My mom has a super, modern style, I like that she can match her pieces and chooses nice clothes from cool brands. From her wardrobe I like most the white trousers, the shirt from Nosené and the striped dress from Mango."
Tereza (9): "My mom has a weird style, that I don't like, well, I only like the white trousers"

Ako bonus som sa spýtala dievčat, čo si myslia o štýle svojej mamy:
Dorota (11): Moja mama má moderný super štýl, páči sa mi, že sa vie zladiť a vyberá si pekné oblečenie z coolových značiek. Z jej šatníka sa mi páčia biele nohavice, blúzka z Nosené a pásikavé šaty z Manga."
Tereza (9): "Moja mama má divný štýl, ktorý sa mi nepáči, teda páčia sa mi len tie biele nohavice."

Jaja is wearing: Renewals by Nosené shirt, Zara jeans, &otherStories slip-on sandals. The girls are wearing: Little Creative Factory dresses, sold by Alice&Alice.

6/16/2016

Sunny Anna, Bratislava


The first time I have met the beautiful Anna, it was winter. Love her oh so French styling here and the fact that she is one of those persons I could meet and photograph every day.

Prvý raz som krásnu Annu stretla v zime. Tento aktuálny frrrrancúzsky styling ma baví, a uvedomila som si, že je jednou z tých osôb, ktoré by som mohla stretávať a fotiť každý deň.

6/13/2016

Summer black, Bratislava


Black can be fun in the sun too, like when you pair it with some really, REALLY colourful, stand-out accessories, just like Ursula did with her statement bag (it is from the eshop called Muzungu sisters, selling hand-crafted, ethical beauties from around the world, you have to check it out. Thanks for the tip!)

Čierna v lete môže byť rovnako zábavná ako iné farby, napríklad ak ju doplníte o naozaj, NAOZAJ pestré, výrazné doplnky, ako to spravila Uršula s touto nádhernou taškou (tá je ináč z e-shopu Muzungu sisters, ktoré predávajú ručne robené, etické krásy z celého sveta, to musíte vidieť. Ďakujem za tip!)